MENU

Natuurlijk gezond

Ben jij er klaar voor om zelf de verantwoording te nemen voor jouw gezondheid en vitaliteit?
Wil jij begeleid worden naar een oude dag vol gezondheid, bruisende vitaliteit en geluk? Lees de ervaringen

Definities Waar in deze voorwaarden gesproken wordt over Santura, wordt bedoeld Santura, natuurlijk gezond, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30231774 en gevestigd aan de Patrimoniumstraat 2 te Driebergen.

Toepasselijkheid Alle leden ontvangen een exemplaar van deze algemene voorwaarden bij inschrijving. Leden worden geacht deze algemene voorwaarden voor ondertekening te hebben doorgelezen en verklaren middels ondertekening van het contract het reglement en de daaraan verbonden voorwaarden en huisregels zonder voorbehoud te accepteren. Santura is gerechtigd indien daartoe uit directie- overwegingen de noodzaak bestaat de onderhavige voorwaarden en het reglement te wijzigen en/of aan te vullen.

Kosten lidmaatschap Elk lid betaalt lidmaatschapsgeld behorend bij het gekozen type lidmaatschap. Het lidmaatschap wordt voldaan in maandelijkse termijnen vooruit d.m.v. automatische incasso. Deze incasso vindt plaats rond de maandwisseling. Mocht een incasso niet lukken en is er geen contact geweest met het lid voor betaling dan is Santura gerechtigd de incasso een maand later te herhalen voor betreffende periode. De lidmaatschapgelden kunnen jaarlijks geïndexeerd worden, Santura bepaalt de hoogte van de nieuwe lidmaatschapsgelden. Betaling van het lidmaatschapsgeld geschiedt volgens de overeenkomst die is gesloten tussen Santura en het lid. Bij niet tijdige betaling is het lid - zonder dat sommatie of voorafgaande in gebreke stelling vereist is - in gebreke. Indien na schriftelijke aanmaning het openstaande bedrag niet is voldaan kan de toegang tot Santura worden ontzegd. Zodra de totale achterstand betaald is, kan er weer gebruik gemaakt worden van de faciliteiten. Indien Santura een niet betaalde vordering ter incasso uit handen geeft, komen alle gerechtelijke en buiten gerechtelijke kosten voor rekening van het in gebreke zijnde lid. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de openstaande vordering plus rente.

Duur van het contract en automatische verlenging Het lidmaatschap heeft een looptijd van één jaar. Na afloop van het jaar wordt het contract stilzwijgend verlengd. Dan geldt automatisch een contract voor onbepaalde tijd. Bij een contract voor onbepaalde tijd geldt een opzegtermijn van 1 maand. Het lidmaatschap gaat altijd in op de eerste dag van een maand. Het lidmaatschap geldt voor minimaal 1 jaar. Een tussentijdse beëindiging van het jaarcontract door het lid of restitutie van de betaalde lidmaatschapsgelden is niet mogelijk. Wel is het tijdelijk stopzetten van het lidmaatschap mogelijk via het “slapend lid” abonnement. Dit houdt in dat gedurende een afgesproken periode het lid geen gebruik zal maken van de faciliteiten van Santura. Deze periode bedraagt minimaal één maand en maximaal 6 maanden en wordt toegevoegd aan de totale contractperiode. Voor het stopzetten betaal je een bijdrage in de administratiekosten van € 25,-.

Behandelingen mogen vooruit genoten worden (stopzetten van het lidmaatschap is dan niet mogelijk tot het moment dat alle termijnen van het betreffende jaar voldaan zijn).

Beëindiging van een lidmaatschap Het lidmaatschap kan beëindigd worden door dit, bij voorkeur schriftelijk of per mail, uiterlijk 1 maand voor afloop van de contractperiode door te gegeven.

Santura behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen het lidmaatschap, ongeacht het soort lidmaatschap voor opzegging te beëindigen in één van onderstaande gevallen; a. zonder waarschuwing vooraf, indien een lid de voorwaarden, het reglement of huisregels van Santura ernstig en/of herhaaldelijk schendt, dan wel zich naar het oordeel van Santura misdraagt. Hierbij volgt geen restitutie van betaalde lidmaatschapsgelden. b. met een schriftelijke waarschuwing vooraf, indien betalingen voortkomend uit het lidmaatschap 30 dagen na vervaldatum nog niet zijn voldaan.

Tussentijdse veranderingen van het lidmaatschap Gedurende de lidmaatschapsperiode kan een lid kiezen voor een andere abonnementsvorm. Het nieuwe lidmaatschap zal dan geldig zijn vanaf het begin tot het einde van de bestaande contractperiode. Er wordt dan een verrekening gedaan met terugwerkende kracht tot het begin van het lidmaatschapsjaar. De te veel of te weinig betaalde bedragen zullen zo snel mogelijk verrekend worden met de nog volgende termijnen van het betreffende lidmaatschapsjaar.

Voorbeeld: Je bent lid geworden per 1 januari voor het bronzen pakket. In april besluit je om toch een zilver pakket aan te schaffen.  Je hebt al vier termijnen betaald volgens het bronzen tarief zijnde 4 x € 31,-. Voor het zilver pakket ben je 4 x € 50,- verschuldigd. Je betaalt een bedrag bij van € 76,- (4 x € 19,-) en met ingang van mei wordt de incasso € 50,- per maand. Je bent voor dit hele lidmaatschapsjaar dus zilver lid geworden. Andersom kan ook. Je was zilver lid, maar wil liever een bronzen lid worden. Jij hebt dan € 76,- te goed van ons. In de maand mei en juni wordt er geen incasso gedaan. In de maand juli wordt er € 14,- geïncasseerd en m.i.v. augustus wordt het nieuwe tarief van € 31,- geïncasseerd. Dit laatste kan natuurlijk alleen indien er nog niet méér behandelingen zijn genoten dan waar het nieuwe lidmaatschap recht op geeft.

Gedrag van leden Leden zullen geen misbruik maken van de apparatuur of faciliteiten welke Santura biedt. Eventuele beschadigingen aan eigendommen, opzettelijk of door aanwijsbare schuld veroorzaakt, dienen volledig vergoed te worden door desbetreffende leden. Leden worden geacht de gebruiksreglementen/huisregels voor de betreffende faciliteit(en) in acht te nemen. Deze maken onderdeel uit van de overeenkomst. Incorrect, ruw of agressief gedrag kan leiden tot beëindiging van het lidmaatschap. Inbreuk op deze gedragsreglementen wordt beschouwd als een ernstige schending van het reglement. Leden wordt niet toegestaan gebruik te maken van de faciliteiten of behandelingen indien zij onder invloed zijn van drank, drugs of andere geestverruimende middelen.

Introducé(e)s Het lidmaatschap is in principe persoonlijk. Toch is het toegestaan om incidenteel een behandeling weg te geven aan een partner, huisgenoot, familielid, vriend of kennis. Indien er een intake moet plaatsvinden, dient er wel een extra bedrag betaald te worden voor de intake, zijnde € 60,-. Als de introducee naderhand besluit zelf lid te worden, wordt deze € 60,- verrekend met haar of zijn lidmaatschap.

Aansprakelijkheid Leden maken op eigen verantwoordelijkheid en risico gebruik van de faciliteiten van Santura. Santura sluit iedere verantwoordelijkheid van haar of één van haar medewerkers uit voor persoonlijke schade of overlijden van een lid tijdens het verblijf op de accommodatie, waarbij al dan niet gebruik wordt gemaakt van de aanwezige faciliteiten. Ieder lid vrijwaart Santura voor iedere aansprakelijkheid jegens derden voor schade welke de betreffende derde heeft geleden tijdens zijn of haar aanwezigheid in de accommodatie ten gevolge van handelen of nalatigheid van het lid. Santura is niet aansprakelijk voor verlies, schade of diefstal van eigendommen, ongelukken of letsel tijdens gebruik van en/of aanwezigheid op de accommodatie noch voor diefstal, beschadiging en/of het teniet gaan van goederen van de huurder en/of bezoekers en/of leden en/of derden gebruikt dan wel opgeslagen in de door Santura in gebruik gegeven ruimtes. In geval van calamiteiten of andere niet aan Santura toe te rekenen oorzaken, waardoor aan de beschikbaarstelling van accommodatie niet kan worden voldaan, kan geen schadeloosstelling worden geëist. De tijdsspanne waarbinnen de behandelingen dienden plaats te vinden zal dan verlengd worden met het aantal dagen dat de accommodatie niet beschikbaar was.

Overige zaken Indien je al één behandeling hebt betaald à € 175,- en je wilt alsnog lid worden, dan kan dit met terugwerkende kracht. De reeds betaalde behandeling wordt verrekend met jouw lidmaatschapsgeld. De automatische incasso gaat dan in op het moment dat de termijnen zijn verrekend met het bedrag dat reeds voldaan is.

Nog niet genoten behandelingen in een lidmaatschapsjaar mogen nog genoten worden in de eerste drie maanden van het opvolgende lidmaatschapsjaar.

 

Santura behoudt zich het recht voor de openingstijden aan te passen ten behoeve van schoonmaak, inrichting, reparatie, speciale gelegenheden, vakanties of andere motiverende redenen, maar zal trachten de leden vooraf hiervan op de hoogte te brengen. Middels ondertekening van het lidmaatschapsformulier gaan leden akkoord met het verwerken van hun persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens zullen uitsluitend voor interne doeleinden gebruikt worden en derhalve niet aan derden worden verstrekt.

 

ikwillidworden Alg. voorw. lidmaatschap - Natuurlijk gezond - Santura


PDFplaatje-1 Alg. voorw. lidmaatschap - Natuurlijk gezond - Santura  
 

PDFplaatje-1 Alg. voorw. lidmaatschap - Natuurlijk gezond - Santura

  

Download hier de algemene voorwaarden Santura

 

PDFplaatje-1 Alg. voorw. lidmaatschap - Natuurlijk gezond - Santura

 

 Download hier de privacyverklaring